Lejebetingelser

Materiellet betragtes som udlejet fra og med den dag de udleveres/afhentes på vores lager til og med den dag det modtages/afhentes på/til vores lager.

Alle med tilbringning, opstilling, demontering, og afhentning forbundne udgifter dækkes af lejren, det ligeledes har risikoen og ansvaret for det lejedes beskadigelse ved benyttelsen og under lejerens eventuelle egen transport.

Lejeren bærer risikoen for det lejede i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade af en hvilken som helst årsag, der i lejeperioden tilføjes det lejede såsom ildsvåde, indbrud, hærværk, tyveri m.m. Hvis det lejede bortkommer, ikke afleveres eller afleveres så ødelagt, at reparationsomkostningerne af udlejer skønnes at ville overstige en ny dagspris, betales med ny dagspris. I øvrigt betaler lejeren reparationsomkostninger efter regning. 

De lejede udlejningsemner skal være rengjort og tørt ved afleveringen – modsat betales dette efter regning.

Lejeren friholder udlejeren for ethvert krav fra tredjemand, herunder det offentlige, der støtter sig på brugen af det lejede.

Det lejede må af lejeren kun anvendes på aftalt plads, og må ikke uden udlejeres skriftlige samtykke fjernes herfra, bortset fra transport til og fra udlejer.

Sker anvendelse af anderledes end anført ved nærværende bestemmelse, betragtes lejeforholdet som misligholdt.

Udlejer er herved berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejeres regning eller tage det udlejede tilbage ved en umiddelbar foedforretning efter retsplejelovens regler.

Udlejer forbeholder sig retten til at aflyse, arrangement såfremt der meldes storm med en vindstyrke på over 16 m/s, lejer friholder udlejer for ethvert økonomisk krav.

Transport/aflæsning og læsnings betigelser : Såfremt andet ikke er aftalt, er dette beregnet til fortovs kant eller anden mulig kørefast sted.

Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige/inspicere det lejede materiele.

Lejeprisen er pr. arrangement, lejeperioden 3 – 4 dage.

Betaling ved materielleje er kontant – eller 8 dage i netto.